петък, 30 септември 2011 г.

АРХИВИТЕ ПАЗЯТ КОЙ КОЙ Е!

БЕЗ ЦЕНЗУРА
 Устремени към новите избори, да не забравяме старата поговорка “Победата има много бащи, а победителят е винаги сираче”. В ролята на победител величаеха бившия кмет на Смолян, че построил холивудска главна. А в ролята му на сираче, след като падна от власт, му наизвадиха кирливите ризи, че уреждал фирми на потъналия вече в забвение Муравей с нагласени строителни търгове. Архивите са живи - вестниците отпреди 8 г. са налице. И не нашите - на “Родопи ВЕСТ”, а другите - венцехвалещите. Цял мандат корят кмета Янкова в даване на градежи на външни фирми, макар че сега - като за страна от ЕС,  изборът при такива обществени поръчки въобще не е субективен. Забравили са явно предшественика й. Забравили са потрошената от него при катастрофа общинска кола, която се дялна  в селскостопанска машина. Забравили са стъклариите в общината, които я бяха превърнали в изолиран кафез, до който достъп имаха само богопомазани. Забравили са дялкащите шлейфове, с които един Киряков чиновник и виден десебеец - Гавраил Диевски, бе тръгнал срещу инвалидите на малкия пазар до читалище “Хр. Ботев”. Забравили са и конкурсите за заведенийцата около “часовника”. Забравили...едва ли паметта човешка е толкова къса, колкото им се иска на някои!
Но новите пътници към властта нека помнят, че архивите са живи. И след 100 г. поколенията отново ще се питат кой кой е. И ще отварят днешни страници. А ние пък ще напомняме - за да няма самозабравили се.       

четвъртък, 29 септември 2011 г.

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ БСП-КАНДИДАТА ЗА КМЕТ НА СМОЛЯН ДОРА ЯНКОВА

КМЕТУВАНЕТО Е РАБОТА В ИНТЕРЕС НА ГРАЖДАНИТЕ

 Уважаеми съграждани, скъпи приятелю-член на българския парламент, скъпи гости от Република Гърция, членове на социалистическото движение ПАСОК,

 Дълбоко вярвам, че човек истински живее само когато работи за другите. За мен кметуването винаги е било работа заради самата работа. Работа за Вас, за града, за общината. Стремила съм се не толкова да бъда на върха, колкото по пътя, който хората желаят да извървят. Имам ясното съзнание, че успехът винаги е резултат от съвкупната воля и умение на всички граждани.  Образованието, социалната политика, здравеопазването, културата, прогресивното обновление на инфраструктурата на града и селата, последователната подкрепа за туризма бяха основни приоритети през моите два мандата. Вложих всички усилия да подготвя и въведа общината в европейските реалности. В условия на остър дефицит на финансови средства в национален мащаб решително преориентирахме цялостната дейност на общинската администрация към разработването на качествени и перспективни проекти по различните европейски програми. През мандата сключихме договори за общо 73,5 млн. лв. От тях 25 млн. лв. са по ОП “Регионално развитие”, 41 млн. лв. - по ОП “Околна среда”, 7 млн. лв. - по линия на трансграничното сътрудничество България-Гърция и по ОП “Административен капацитет” - 0,5 млн. лв. Така в националната класация се наредихме в първата петица по брой одобрени проекти. Няма мярка, по която да сме кандидатствали и да не сме успели. За осем години през общинския бюджет са реализирани капиталови разходи в размер на 119 милиона лева. За рехабилитация и изграждане на републикански и общински пътища през МРРБ бяха вложени и изплатени над 22 млн. лв. На 60 млн. лв. възлизат инвестициите по програма ИСПА. Така общата сума на привлечените и осъществени инвестиционни вложения достигна близо 275 милиона лева. С тези пари посоката на Смолян беше начертана. И тя е ускорена модернизация !  Ще бъда пряма. Най-силни критики, колкото и странно да изглежда, предизвика онова, в което наистина успяхме, изпреварвайки почти всички общини. Водният цикъл на Смолян е първият изграден в такава степен в страната. Със завършването на Пречиствателната станция за отпадни води, с капацитет за 55 хиляди души, разширението на главния колектор, водоснабдителната и канализационната мрежа изцяло и в срок, отговорихме на всички европейски норми. Смолян стана една от трите общини в страната, която покри изискванията на Европейския съюз. Същевременно, през м. юли т.г., подписахме договор за реализация на следващия етап от Интегрирания воден проект, на стойност над 41 млн. лв. След въвеждането му в експлоатация през 2015 г. ще бъдем първата община, достигнала 95% изграденост на канализационната и водопреносната мрежа.  Регионалното депо за твърди битови отпадъци, в което бяха вложени дотук 12 млн. лева, вече работи и е най-модерното в страната. След построяването на останалите две клетки и инсталацията за сепарация за общините Смолян, Баните, Чепеларе и курорта Пампорово ще отпаднат проблемите с депонирането за следващите 50 години.  През отчетния период успяхме да изградим, ремонтираме и асфалтираме 30 улици и 30,1 км общински пътища. Винаги съм смятала, че общата ни грижа за децата, за образованието стои над всичко. Успяхме качествено да променим и обновим материалната база на 25 училища, детски градини и ученически общежития. Вложихме в тях 10,5 млн. лв., като особено внимание обърнахме на подобряването на енергийната ефективност, което обхвана 12 учебни и детски заведения. Обзаведохме всички училища и детски градини.  Запазена марка за общината са летните ученически бригади “Красив Смолян”, които проведохме за пети път. Над 700 ученици работят всяка година и се чувстват като най-младите добри стопани на нашата община. Ще продължим да ги подкрепяме през следващите години. Инвестициите в изграждането и ремонтирането на домове за възрастни хора и пенсионерски клубове достигнаха 8 млн. лв.  Община Смолян предлага най-много социални услуги в страната - центрове за грижи за децата, за обществена подкрепа, защитени жилища, обществена трапезария, социален патронаж, личен асистент и др. За обслужване на тази хуманна дейност са открити над 200 работни места и техният брой расте. Нашата добра практика в социалните услуги е новият български модел за общините.  Безработицата и трудовата заетост са моята най-голяма болка. Заварих общината с безработица от 16,11% и точно 3623 безработни. През 2008 г. я сведохме до 8,12 % и 829 безработни. Кризата не пожали и Смолян. Европроектите и социалните програми бяха единственият шанс за изход. Положих много усилия и успяхме през годините да предложим на 2513 жители работни места по националната програма “От социални помощи - към трудова заетост”. Чрез Европейския социален фонд в общинската инфраструктура осигурихме право на труд за повече от 600 безработни. В Смолян заработи Българо-германският център за квалификация на кадри в туризма, а в с. Момчиловци - Норвежката къща за доброволчески, академичен, научен и образователен туризъм.  За първи път от 15 години насам в Смолян бе открит нов завод - за производство на електронни системи за автомобили на германския гигант “Костал”. През следващите години там ще започнат работа 350 души. Не случайно министър Тотю Младенов връчи наградата “Работодател на годината“ тъкмо на община Смолян.Никога не съм работила просто ден за ден, а винаги - с мисъл и за предстоящото, и за добруваното утре. Ускорената модернизация на община Смолян през следващите години трябва да се развива по четири стратегически оси : 1.Усъвършенстване и обогатяване на действащия модел на общинско управление като еталон на добри практики и иновации, на висок административен капацитет и култура 2.Последователна реализация, при строго съблюдаване на графиците, на стартиралите европейски проекти.  3.Нова политика на стопански растеж, развитие на поминъка, създаване на работни места и повишаване на доходите  4.Качествени промени в средата, условията и стандартите на живот в общината  I.Усъвършенстване и обогатяване на действащия модел на общинско управление като еталон за добри практики и иновации, на висок административен капацитет и култураВодеща цел на общинското управление е да създава климат на доверие, сътрудничество, коопериране на усилията, взаимопомощ, обществена диалогичност, взаимно разбиране и сигурност.  1. Нуждаем се от истинско творческо самоуправление, което да отключва интелектуалните сили на гражданското общество, да насърчава способността на хората да се сдружават във важни каузи от съвместен интерес. Известно е, че творческото местно самоуправление е възможно само при наличието на жизнени и влиятелни граждански структури и постоянно отчитане на общественото мнение. Ще предоставяме материална база и нови възможности за финансиране на дейността на гражданските сдружения.  Ще бъде разработен и приет ясен регламент, задължаващ органите на местно самоуправление да разглеждат всички идеи, предложения и инициативи, идващи от гражданския сектор. Гражданските формации ще бъдат на практика включени в процеса на вземане на решения и контрола по изпълнението им.  По линия на публично-частното партньорство ще създадем Специализирана обсерватория за изследване на общественото мнение чрез анкети, допитвания, социологически сондажи, референдуми по широк кръг въпроси, касаещи развитието на общината и вземането на важни управленски решения. Ще основем Дискусионен форум / салон, който да се превърне в арена за сериозни обществено-политически дебати. Неговата дейност ще се развива целогодишно по утвърден тематичен план. Проблематиката ще обхваща съществени въпроси от местен и национален характер с актуално и стратегическо значение. Работата му ще протича под формата на лектории и последваща полемика с участието на национални експерти в икономиката, политиката, науката, социологията и културата, и авторитетни представители на местната общественост.  Особен акцент ще поставим върху способния човек, носител на висока ерудиция и креативност. Опирайки се на авангардния опит, и в Смолян ще стартираме проучваща кампания, каквато е Одитът на способностите на учащата се младеж и трудово-активното население. Целта му ще е статистическо установяване на образователния и професионалния ценз, неговата обвързаност с пазара на труда и потребностите за модерно икономическо и културно развитие.  Ще учредим ежегоден Фестивал на иновативността и креативното мислене като своеобразна демонстрационна сцена на оригинални идеи, разработки и изобретения. 2.В помощ на кмета ще бъде създаден Съвет на обществени начала по подобие на утвърждаващи се европейски практики. Новата структура няма да е заседателен орган в обичайния смисъл. Това ще е отворена структура, обхващаща консултанти на доброволен принцип по цялото многообразие от проблеми, отнасящи се до дейността на кмета и общината. Например, по въпросите на: културно-историческото наследство и архитектурата, образованието и здравеопазването, туризма и строителството, индустриалното развитие и селското стопанство, социалното дело, религията и духовното развитие.  Техният списък ще се попълва не само по преценка на кмета, но и по предложения на гражданските сдружения, професионални и браншови организации, научни институти и звена. Всеки обществен консултант ще има правото и задължението да разработва писмени становища, позиции, виждания, анализи по конкретни разработки, концепции, текущи проекти и дейности на общината. За целта ще бъде създаден един Специализиран сайт - банка, в който ще постъпват техните идеи и предложения. Всички общински съветници също ще имат достъп до сайта и възможност сами да искат специализирана помощ и съдействие от обществените консултанти.  3. Ще бъде внедрена вече разработената програма “Е-дом”, която дава възможност за сигнали, питания, бърз достъп на информация между общинската администрация и домоуправителите по въпроси, отнасящи се до средата и благоустрояването по местоживеене. 4. Ще продължим да развиваме Системата електронни услуги в административното обслужване на населението, като постепенно броят им нарасне от 15 на 25 вида. II. Последователна реализация на стартиралите европейски проекти, при строго съблюдаване на графиците. Общината спечели и има сключени договори по различни проекти за 70 милиона лева, които трябва да бъдат завършени през следващия мандат.  Пълният воден цикъл ще влезе в експлоатация през лятото на 2015 г.  В бърз темп ще приключим ремонта и асфалтирането на 10-те улици от първия етап Модернизиране на междублоковите пространства. Изграждане на детски площадки, кътове за отдих и спорт. Развитие, реконструкция и ремонт на тротоарната мрежа Завършване и планово обвързана поддръжка на уличното осветление Подготвени са още проекти на стойност около 45 млн. лева, които чакат одобрение. И също ще бъдат реализирани през следващите години. III. Нова политика на стопански растеж, развитие на поминъка, създаване на работни места и повишаване на доходите Работата ни по осъществяването на тази политика ще протича в няколко конкретни структурни направления : Създаване на постоянно действащ Обществен консултативен съвет по икономика, с участието на видни представители на местния бизнес и гражданските организации, общински съветници и експерти от администрацията, с прякото участие на компетентни научни звена. За нормалната му работа ще предвидим бюджетно финансиране. Съветът ще участва в разработването на Дългосрочна практическа програма за икономическо развитие, съобразена с даденостите и потенциала на Смолянския регион. Продължаване на интензивната работа за спечелване на нови европейски проекти.  Формиране на насърчаваща инвестиционна среда  с ясно фиксирана конкретика за предимствата на местните условия, с очертаване на предпочитания тип инвестиции и инвеститори; преценка за конкурентноспособността и възвращаемостта на инвестициите; формулиране на подходящи способи за насърчаване на креативността и иновациите; отчитане на световни тенденции и ресурсни промени.  Местният бизнес е гръбнак на стопанството и поминъка на община Смолян. Взаимодействието с него има за нас първостепенно значение и то ще продължи по ясни правила, включващи и различни стимули: облекчения в данъците и таксите; оптимизация на административното обслужване. Създаване на Общински гаранционен фонд за малките и средни предприятия, покриващ да 50 % от кредитния риск (по чл.58 от ЗМСМА). Развитие на съществуващите икономически субекти и всестранна подкрепа за изграждане на нови предприятия: Завършване и въвеждане в експлоатация на всички мощности за автомобилни електронни системи на завода “Костал“ и гарантиране на 350 високовалифицирани работни места. Привличане на инвеститори за изграждане на Фабрика за производство на чипс.  Създаване на Фабрика за оползотворяване на дървесината, като смесено предприятие между Горските кооперации и консорциума ИКЕА.  Организиране на Производство на пелети и биомаса, обвързано с ефективността на ТЕЦ - чрез германска инвестиционна инициатива.  Търсене на възможности за възстановяване работата на Урановите рудници (или използването им за други цели).  Основаване на фирма “Общински пазари” . Развитие на Туристическата стратегия и План за действие на община Смолян, очертаващ нови посоки за развитие и използване атрактивността на уникалните туристически обекти и забележителности. Продължаване на работата по проекта за изграждане на Спортно-туристическия център “Перелик”.  Реализиране на проекти по линия на програмата “Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”:  Втори етап на “Момчилова крепост - митовете оживяват”.“Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и северното крайбрежие на Егейско море”.  “Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж чрез активно териториално сътрудничество”. Проект за разкриване потенциала на река Черна като място за отдих и спорт. Оформяне на 3-4 къмпита в околностите на Смолян: Каньон на водопадите. Крепостите. Ледена пързалка (на миньорските блокове). Ледените водопади (с алпийския клуб).Оптимизация на функционирането на общинските туристически информационни центрове и превръщането им в ефективно и печелившо общинско предприятие. То би могло да бъде регистрирано като акционерно дружество с право на дялово участие на заинтересовани граждани и фирми. Организация и популяризиране на Туристическа борса - Смолян.  Развитие на земеделието и животновъдството :  Формиране на специализирана политика и система от стимули за увеличаване на млекопроизводството. Млекомати.  Изграждане на Земеделска борса. Съботен градски пазар за земеделска и животновъдна продукция.ОБЩО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ МАНДАТ ще бъдат открити 1000 нови работни места. IV. За качествени промени в средата, условията и стандартите на живот в общината. Политика на енергийна ефективност :  Завършване на санирането на жилищните блокове в Смолян на 100 %.  Доизграждане на модерната енергоспестяваща осветителната мрежа в града и всички села.  Поетапна газификация на община Смолян.  Политика за младежта и спорта :  Формулиране на работеща Концепция за изграждане и предоставяне на жилища на млади семейства при облекчени условия.  Създаване на Общински младежки фонд, който да гарантира финансовото и проектно изпълнение на дейностите и начинанията в тази сфера.  Да се развие Център за младежко предприемачество по проектите за бизнесинкубатори в свободна общинска сграда.  Обособяване на младежки клубове в кварталите на града и големите села.  Да бъде продължена уникалната инициатива “Красив Смолян”.  В областта на масовия спорт и високото спортно майсторство ще работим за изграждането на:  Модерна многофункционална спортна зала  Плувен басейн (с олимпийски размери)  Боулинг зала  Футболни игрища в кварталите на града и големите села.  Образованието - фактор за устойчивото развитие на общината Политиката и дейностите на общината през следващия период ще бъдат насочени към постигане на високо качество на образованието и създаване на още по-добри условия за обучението на децата : Целенасочено подпомагане на учениците и техните семейства. Приключване процеса на саниране на училищата. Програма за квалификация на учителите - разработена и осъществявана с прякото участие на учителските съюзи и професионални организации, с ръководствата на училищата и детските градини. Ще работим за създаването на Департамент за усъвършенстване и преквалификация на учители, доколкото най-близките центрове засега са в София и Стара Загора.  Гарантиране на сигурността на децата чрез въвеждане на видеонаблюдение в училищните и детски заведения.  Пълно обхващане на децата в системата на образованието и надеждни мерки срещу отпадането от училище.  Разработване на механизми за сътрудничество с висши учебни заведения и подготовка на кадри по приоритетни за развитие на община Смолян сфери.  Социалната политика - ключ за развитието на отговорно и загрижено общество. Най-важна задача за следващия период - подобряването на материалната база на и развитие на социалното подпомагане чрез осъществяване на следните проекти : Общностен център за деца и семейства от уязвими категории Център за настаняване на деца и младежи (15-18 г.) от семеен тип  Дом за деца, лишени от родителски грижи  Дом за медико-социални грижи на деца до 7 г.  Център за настаняване на мъже и жени с психични разстройства  Здравни медиатори като форма за посредничество за достъпни здравни услуги и профилактика  Мобилни групи за здравни и социални услуги  ИТ - център за подкрепа на възрастни и самотни хора  Трудови медиатори - за работа с продължително безработни, неграмотни и ромски групи  Дневен център за стари хора 5. За силно и достъпно здравеопазване. Усилията ни и занапред ще са съсредоточени в осигуряването на модернизация, бързина и качество на медицинското обслужване. Модерно оборудване на МБАЛ “Д-р Бр. Шукеров” с ядрено-магнитен резонанас и др.  Модерно оборудване на Онкоцентъра  Реализиране на проекта “Телемедицина”  Изграждане на модерна високотехнологична многопрофилна болница за 500 пациенти  Интензивно сътрудничество със сдружение “Грижовност” за гарантиране на навременни и професионални медицински грижи на ниски цени  Ден на здравето - периодични профилактични прегледи за жителите на малките и отдалечени населени места и кварталите на Смолян. За ново културно и духовно извисяване.  Трябва да направим всичко за съхраняване и обогатяване на културното и духовно наследство, на моралните ценности и добродетели, на традициите и обичаите на Родопа. Те са животворящата енергия на прогреса и обществената хармония, към които се стремим. Наша неотклонна грижа е да не само да запазим постиженията и многообразието, но и да решим наболели въпроси и отключим нови възможности. Предоставяне на сградата на драматичен театър “Н. Хайтов” във владение на община Смолян и превръщането й в Дворец на родопската духовност, култура и изкуство.  Реализация на Европейския проект “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” - “Родопифест”. Възстановяване на Общата художествена изложба “Родопа”.  Роженски събор.  Орфееви празници. Екология и сметосъбиране.  Изграждане на втора и трета клетка и на сепараторната инсталация на Депото за твърди отпадъци в Теклен дол.   Регистрация на марките за екотуризъм - чай, фасул, мед, боровинки.  Създаване на Борса за екопродуктите на Смолян.  Изграждане на модерен приют, който да реши проблема с бездомните кучета.  Развитие на системата за обществен транспорт.  Разработване на цялостен План за организация на движението, включващ намаляване на линиите и ефективно транспортно обслужване на населението, планиране и въвеждане на Зони за паркиране иоптимизация на паркоместата. За малкото благоустрояване на община Смолян. Идеята тук е да се срещнат и съчетаят гражданската инициатива и експертния и финансов ресурс на общината. Под общия наслов на един проект “За уютна община” би могло да се разработят и реализират многобройни малки проекти за облагородяване на микросредата в жилищните комплекси, кварталите, уличките, селата и махалите, спортните и детски площадки. Целта е да бъдат привлечени гражданите да участват с идеи, предложения и доброволен труд, а Общината да осигури проектното и финансово покритие, както и облекчени процедури за реализация на проектите.Размерът на отпусканите и предоставяни от общината средства ще достига до 3000 лв. на проект. Перспективи и последователни грижи за селата в община Смолян.  Създаване на подробни досиета за инфраструктурните и благоустройствени проблеми, организацията на сметосъбирането и почистването на всяко населено място.  Ежегодно приемане на План за действие, обхващащ всички населени места. Всички проблеми, ще се решават поетапно в тясно взаимодействие с кметовете и кметските наместници.УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, През всичките тези години аз се стараех да чуя и да се вслушам във всяко Ваше напътствие или идея. Стараех се с разбиране да понасям всеки упрек и критика, дори когато надхвърляха мярата и драстично се разминаваха с истината. За мен кметският стол не е място за хора, които треперят пред “ариите на клеветата” и се стъписват пред всяко зложелателство.  В заключение, колкото и да не ми се иска, ще припомня, че преди дни един от претендентите за кмет публично разтръби, че община Смолян е “опустошена и обрулена”. Питам Вас, питам всички жители, може ли да е опустошена и обрулена община, в която за осем години само инвестициите с привлечени отвън публични средства надхвърлиха 154 млн. лева? В която размерът на частните инвестиции надмина половин милиард лева. В която десетки улици и пътища бяха основно ремонтирани и асфалтирани. Която, сред първите три в страната, въведе пълен воден цикъл, изгради най-модерното сметище, изцяло обнови детските си градини и училища - и още, и още... Дава ли сметка авторът на това изненадващо нелепо твърдение, че през моите два мандата средният размер на инвестициите, които се падат на всеки жител на община Смолян, възлиза на 6000 лева ? И би ли посочил той, кои и колко са другите големи общински центрове в страната, постигнали такава инвестиционна норма на глава от населението ? Бесовете на безочливото отрицателство никога не са били добър съветник. Особено в навечерието на избори. Нека се знае, че който хвърля кал по другите, често остава без земя под краката си.  Винаги е имало кервани, които вървят по своя път, и винаги се е намирал някой, който да ги облайва. Нямам основание да се тревожа или срамувам от свършеното. Дълбоко вярвам, че ни предстоят още години на съзидание. Благодаря Ви за подкрепата, която усещах непрекъснато!
ДА ПРОДЪЛЖИМ ЗАЕДНО

ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ, АГИТИРАЛ В КМЕТСТВОТОТ

В СРЕДЕЦ

 *Съби Хаджиев иска 4-ти мандат, но си шета из кабинета, нямал временен заместник, алармират хората с жалби до “Родопи ВЕСТ”, ОИК и Общината 

* Да сдаде ключовете с протокол, препоръчаха вчера от ОИК 

* ОбС не може да се събере на заседание, ако до 7 дни преди вота не избере временен управник, то ще го назначи областният, сочи кметът на Неделино Илия Вълчев

Съби Хаджиев

 

Съби Хаджиев е кандидат за 4-ти мандат, но си ходи всеки ден в кметството и си прави агитации там на хората, които идват. Това алармира в редакцията на “Родопи ВЕСТ” Валери Хаджиев от неделинското село Средец. Няма кой да го спре, тъй като няма назначен временен кмет. Подал съм на няколко пъти устен сигнал в общинската избирателна комисия, но той е кандидат от ГЕРБ, а председателката Надя Хаджиева е от същата квота, така че още нямам решение по въпроса, заяви Хаджиев, който е бивш учител от школото в селото. И през 2003 и през 2007 г. Съби Хаджиев не е излизал в отпуск, макар послредователно да е бил кандидат за кмет ту от БСП, ту от зелената партия, после от ГЕРБ и сега пак е от партията на Бойко Борисов, пояснява човекът, който е алармирал за случая и председателя на ОбС Христо Петров. Той пък трябва да насрочи сесия за назначаване на временен управник, но още не го е направил.
Имам писмена жалба срещу кмета на Средец Съби Хаджиев, такава има и в ОИК, заяви вчера кметът на Неделино Илия Вълчев. Лошото е, че ОбС не може да се събере на заседание, тъй като общинските съветници са се разпуснали и са тръгнали да си водят кампанията - едни са кандидати за съветници, други - за кметове и трудно ще свикат заседание. Имаме обаче вече писмо и от областния управител инж. Стефан Стайков, който ни информира, че 7 дни преди изборите трябва да се назначи временен кмет и ако това не стане областният е в правомощията си да назначи кметове на населените места, поясни още Вълчев. По думите му Средец е голямо село и си има секретар, затова той  ще предложи секретарят да заеме временно поста, още повече че сега придвижва всички въпроси на съгражданите си, тъй като Хаджиев няма право по закон.
Имаме днес писменна жалба от трима граждани, внесена срещу Съби Хаджиев, заяви вчера и председателят на ОИК Надя Хаджиева. Поискахме проверка в администрацията - дали той е в законов отпуск като кандидат, изслушахме устните му обяснения, но е трудно доказуемо дали е правил агитация в кметството, затова препоръчахме на общинската администрация да направи предписания сградата да се използва само по предназначение. Възможни са два варианта - канцеларията да се запечата, но с документите в нея може да работи и секретарят. А другата възможност е с приемно-предавателен протокол Хадиев да издаде ключовете, което и препоръчахме, поясни Надя Хаджиева, за която това е първата жалба от избори ‘2011.       
Анета ТОДОРОВА       

РАЗПИТВАТ 50 ЗАРАДИ ЛИХВАРСТВО НА МАДАНСКИ ОБЩИНАР

671 288 лв. раздавал като банка Костадин Кабаджов, сочи обвинението


Над 50 свидетели се викат по делото срещу Костадин Кабаджов, чието заседание е днес в Окръжен съд. Маданският общински съветник е действал като банка и раздавал кредити, твърди обвинението. Полицията се сдоби с данни от тетрадки и показания на множество хора от региона, че 41-годишният мъж е раздавал средства срещу лихва цяло десетелетие - между 2000 - 2010 г. Или е извършил по занятие банкови сделки по силата на чл.1, ал.4, във вр. с ал.1 от Закона за банките, и съгласно чл.1, ал.2 и чл.2, ал.1 и чл.13 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 год./, без да има разрешително за това. Сумата пък, която има в обвинителния акт, възлиза на 671 288 лв. Хората са се договаряли да върнат получените взаем суми с лихва от 3 до 15 % месечно. От дейността си той е получил значителни неправомерни доходи в размер на 214 388.53 лв, което е престъпление по НК, сочи прокуратурата. Досега са минали 3 заседания и това е четвъртото, тъй като има множество свидетели за разпит, повечето от които са потърпевши, уточняват от държавното обвинение.
Общинските съветници, какъвто бе досега в ОбС-Мадан, Кабаджов, нямат имунитет, кандидадите за съветници също. Той обаче не се е кандидатирал отново, сочи пък справка в ОИК-Мадан.
Ани ЛЮБЕНОВА

БСП ОТКРИ КАМПАНИЯТА, САМО ДОРА С ПРОГРАМА

ВИЗИЯ ЗА СМОЛЯН И НЕГОВИТЕ ХОРА

*Депутатът от ПАСОК Ахилеос Царцарас от Ксанти даде рамо на своята приятелка Янкова, многократни скандирания “Победа” разтърсваха вчера сградата на РДТ

* Кмет с голямо сърце я нарече народният представител Димчо Михалевски и попита къде е бил колегата му и кандидат за кмет от ГЕРБ, когато признаха пътните на инвалиди само с железница, а такава в областта няма...

Кандидатите за кметове и общински съветници
Единствена от кандидатите за кмет на Смолян досегашният му управник Дора Янкова излезе снощи с конкретна програма за бъдещето на своята община. Представи я на препълнената с приятели, симпатизанти и партийци зала на РДТ при откриването на предизборната кампания на БСП за кмет на oбщината, кметове на населени места, листа за общински съветници и не на последно място - за президент на Република България.
Хиляда работни места прогнозира тя да подсигури по различните програми, по които Общината кандидатаства, въпреки че не това е работата на един кмет. Заварихме 16.11% безработица, която стопихме през 2008 г. до 8.12% или 829 безработни. А сега имаме 12.43%, няма как кризата да не ни се отрази, не скри пред множеството Янкова. Няма обаче мярка, по която Общината да е кандидатствала и проектът й да не е бил одобрен. 154 млн. лв. са привлечените инвестиции за 8 г. - това ли е фалиралата Община, за която говори един мой опонент, попита тя.
60 млн. лв. са влезли само за водния цикъл на Смолян, а Общината е една от 3-те в България, които са покрили изискванията на ЕС и до 2015 г. ще бъде първата община с напълно изградена канализационна мрежа, напомни тя.
Вложих всички усилия, за да впишем Смолян в европейските реалности, през мандата сключихме договори за 70 млн. лв. Асфалтирани са 30 км общински пътища, очерта част от картината на стореното под нейно ръководство градоначалничката. И за разлика от опонентите си зачерта съвсем конкретни възможности за развитие на  Смолян - с отварянето на  Обществен съвет в помощ на кмета, с превръщането на заглъхналия РДТ в Дворец на културата, по проект за фестивали.
Това, което е направила Янкова и нейният екип може да се пипне и да се усети. Не искаме власт заради самите себе си, а за да завършим започнатото и нашите деца да искат да се върнат в Родопите. Можем да дадем надежда и работа на хората. Това заяви водачът на листата за съветници на БСП инж. Атанас Устабашиев, който потърси подкрепата на съгражданите си в новата кампания за местни и президентски избори. Социалистите представиха един по един кандидатите си за общински съветници, залагайки на младата възраст -  40% от тях са в златната среда. Представени бяха и кандидатите за кмет на населени места в община Смолян.
Изненадващо, на сцената излезе и един приятел на Дора Янкова, депутатът Ахилеас Царцарас от ПАСОК, който като жител на Ксанти й даде солидна подкрепа, отваряйки очите на Смолян с думите, че винаги дава нашия кмет за пример на гръцките управници, насърчавайки ги да я копират.
Гръцкият депутат Ахилеос Царцарас специално дойде от Ксанти, за да подкрепи своята приятелка Дора Янкова
Знам какво означава борбата, която води г-жа Янкова за всеки граничен пункт, както и за този Арда- Паранести, подчерта Царцарас. Ние сме един народ, може да ни разделя една лента, наречена граница, но всички сме жители на Родопите, напомни той. И поясни, че за Дора може да говори до сутринта, но вярва, че смолянчани са я оценили най-добре.
Кмет с голямо сърце, нарече Янкова депутатът Димчо Михалевски, макар че родопчани са имали възможност през годините сами да се убедят в това, което е най-важното за един управник - да бъде близко до хората. Когато правителството нанесе жесток удар върху хората с увреждания, като ги прати да пътуват с железници в Родопите, визира той отрязаните пътни на инвалидите. Не чух управляващата партия и нейният кандидат от ГЕРБ в Смолян, който е мой колега, да се възпротиви на това. А когато Общината се опитваше със зъби и нокти да докара един лев инвестиции, а държавата намаляше разходите на общините, той пак не издигна глас в защита. Не чух като управляващ той да заяви, че хората в Родопите имат нужда от подкрепа, заяви още Михалевски. И подчерта, че когато корабът се клати, никой не сменя нито капитана, нито екипажа му. Това да помнят местните люде, когато идат до урните на 23 октомври.   
От името на Театрална школа “Юлия Огнянова” младо дарование поздрави Янкова, която не-веднъж е отговаряла с щедри жестове към културата, и покани всички на спектакъл на младите театрали на 7 октомври.
Препълната зала посрещна на крака Дора Янкова, скандирайки ПОБЕДА!
Многократни скандирания “Победа” и развени трикольори избухваха по време на речите. А неповторимата “Моя страна, моя България” на Емил Димитров, ни прикани да оценим за пореден път качеството на един доказал се през годините управник, който държи не само на държавността, но и на хората, които правят нашата държава.
Анета ТОДОРОВА

 

КАТЯ ДАФОВСКА СТАНА ЛИЦЕ НА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН"

Стефан Стайков и Катя Дафовска
Под звуците на родопска гайда олимпийската шампионка по биатлон Екатерина Дафовска, като смолянско лице на “Да изчистим България за един ден”, връчи във вторник флага на кампанията на областния управител инж. Стефан Стайков.
“Инициативата е израз на нашата съпричастност към една изключителна идея - да открием, възстановим и запазим чистотата на уникалната си природа, на селата и градовете, в които живеем, да покажем отношение към себе си, защото чистотата е израз на себеуважение. Родопчани са особени хора. Те са дълбоко свързани с планината и живеят в хармония с природата. За тях имат особена стойност чистият въздух, бистрите води, течащи от планината, билките, миризмата на смола - всичко онова, което създава радост за очите и топлина в душите им”. Това заяви инж. Стайков, който от името на държавата в областта подкрепи идеята, тръгнала от бТV. Впрочем нейно лице преди дни бе и друг човек от региона - плувецът Петър Стойчев, който също призова да не разхвърляме боклуци из планините си.
Засега обаче повикът им в областта е глас в пустиня. В смрад и боклуци са потънали крайпътните чешми - като тази в Крива река. Грозната гледка е лоша атестация за региона пред окото на всеки турист, дошъл от вътрешността на страната или чужбина. И за да има ефект подобна акция, има нужда не само от флагчета в администрациите, ами от истински, уборки на терен, такива, каквито на времето вдигаха инж. Илия Спилков като шеф на РИОСВ и доскоро кметът на Девин инж. Здравко Василев, който директно изкарваше администрацията да чисти трупаните от пишман рибари и туристи боклуци край Въча.

сряда, 28 септември 2011 г.

СПИРАТ ПОЛЕТИ ОТ СОФИЯ И ВАРНА

ЗАРАДИ СЕЗОНА НА ГЛИГАНИ

 *Нови 103 ловци лъскат пушките 

* 3 дни, 5 часа и 4 секунди броят до старта на сезона авджии

Явор Говедаров
  Заради сезона на глиганите спират полетите над Търън за събота. Това обяви кметът на селото Явор Говедаров, който е и председател на ловната дружинка. Пратил съм депеши до летищата в София и Варна, че откриваме сезона и за да няма жертви - нека за този ден летците променят траекторията си или поне височината на полетите. Инак от голямата пукотевица може да има и свалени самолети, предупреждава баш авджията, който вече стяга дружинката. 95 ловци са подновили билетите си за този сезон. До края на октомври е позволен и отстрелът на сърни, затова 60% от нашите ловци си имат индивидуално позволително за този вид лов. 30 лв. са платили за него, но пък има как точните им мерници да срещнат слука.
Над 80 сърни сме преброили при таксацията и най-малко 11 разрешителни ще получим за отстрел, пояснява Говедаров.    
Нови 103 ловци от Смолянско вече лъскат пушките си за новия сезон за дребен дивеч, който тръгва тази събота. 106 човека от Смолянско са започнали курса за авджии тази година, но с 3 по-малко са го завършили успешно, пояснява шефът на Регионалната дирекция по горите инж. Венцислав Фурлански.
Затова пък досега заверените билети за 2011 г. са 3 523, докато през 2010 г.са били с 14 повече или 3537. Което ще рече, че и ловците ги е хванала кризата. Тъй като заверката на билета струва към 115 лв.
С нетърпение чакаме сезона, сочат пък авджии от региона и вече са пресметнали до секундата, кога ще застанат на старта. Според тях от заветния изстрел в баира ги делят само 3 дни, 5 часа и 4 секунди.
Понамалели са авджиите спрямо предходната година и в търънската дружинка, но до 1 октомври също си  заверяват билета, отваря вратичка за закъснелите Явор Говедаров. Само че ще платят с 20 лв. отгоре като глоба. Поне така сме решили в нашата дружинка, тъй като срокът за тази календарна година е бил до 28 февруари, уточнява той.  
Анета ТОДОРОВА

вторник, 27 септември 2011 г.

ДПС-РУДОЗЕМ ЗАЛАГА НА НОВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Румен Пехливанов, НДСВ-координаторът Николай Даскалов и Митко Младенов
ДПС-Рудозем излезе с нови лица в листата си за общински съветници - от досегашния ОбС е запазен само ветеринарят д-р Владимир Янков. Това стана ясно вчера при представянето на коалиционната листа която застава зад кандидата за кмет Румен Пехливанов. Сред 17-те имена обаче са запазили позициите си двамата представители на Движението за социален хуманизъм - Митко Младенов и Тодор Каврошилов, които са досегашни общинари и участват в листата от името на движението. Тук е и кметът на Бяла река Хари Малинов, който пък е от квотата на НДСВ, което също е партньор на ДПС. Има представители и на Обединена социалдемокрация и ПД “Социалдемократи”, които също стоят зад кандидатурата на Пехливанов.
ДПС издига и нови имена за кметове на населените места, единствено управниците - Нюредин Моллабрахимов на Сопота  и Зия Магданлийски от Войкова лъка и Бърчево, остават същите. Братът на Румен Пехливанов - Венцислав, също се е оттеглил след два мандата в Рибница и кандидат от ДПС за селото е Андрей Кехайов.
В Чепинци хората на Доган не залагат на досегашния си човек Брахимбашев, а издигат Хайри Демиров. За Елховец е Добромир Шевелиев, а за Корита - Динко Русков.
В общинската ни листа са влезли само онези, които са набрали най-много гласове от събранията на местните организации, обясни обновлението Румен Пехливанов, като отхвърли съмнението, че досегашните представители на движението в ОбС не са работили добре и затова са подменени.
Ани ЛЮБЕНОВА

СМОЛЯНЧАНИ ЩЕ ЗВЪНЯТ НА 112 ЗА НАВОДНЕНИЕ

СЛЕД МЕСЕЦ СИГНАЛИ ДО ВИК

*Оправили сме теча в първия вход, не сме получили сигнал от втория, обясняват от водната компания и се заричат веднага да отстранят аварията, която подкопава основите на блок

Дошли са, разкопали са, а тръбата избива в избата, обяснява Севда Мачокова. Нарушено е междублоковото пространство, може и човек да падне, деца играят наоколо, сочи дупката пък Пенка Даскалова
 Смолянчани са вдигнали ръце от местното ВиК, което почти месец викат заради избите си, които се пълнят с питейна вода. Ще звъним на 112, за да ни отводнят избите, заканва се домоуправителят на вх. Б в блок 15 на ж.к. Невястата Пенка Даскалова. В мазето тече вода, не можем да си приберем дървата, а сега им е сезонът, разказва и Севда Мачокова. Според живеещите в блока, сагата им с ВиК започва на 22 август. Над 10 пъти е звъняла до фирмата само домоуправителката Даскалова, отделно са звънели и останалите живущи, за да търсят помощ. В “Аварии” съм звъняла, на секретарката и на кой ли не във водното дружество, но резултат няма, каза вчера Даскалова и изброи един месец, в който тя и съгражданите й чакат помощ.
От ВиК веднъж обещават, че ще оправят проблема и пращат екип. Единия път дойдоха без инструменти, върнаха се да вземат къртач. Като дойдоха с къртача, се оказа, че нямат бургии, върнаха се да търсят и бургии, разказва жената, а драмата й силно напомня българския филм “Топло”, екранизиран преди около 3 десетилетия. Сиреч в България картинката не се е променила от времето на соца.     
Продупчиха една дупка на пода в избата, която най-вероятно отива в основите на блока и ангажиментът на ВиК към нас приключи, сочи още Даскалова и ни показва дупката. Процедурата обаче не е завършена, защото водата шурти в основите на сградата и въобще не е вкарана в тръба.
Ние плащаме 2.30 лв. вода на кубик, а тя е мръсна, чешмите са ни още с марли, разказва и Пенка. След като плащаме толкова, нека всичко да си е както трябва.
Потърсен за коментар, шефът на ВиК - Смолян, инж Атанас Атанасов лично се зае да провери случая и се зарече веднага да изпрати екип на място. Според него е имало проблем в първия вход на бл. 15, за който са му изпратили писмо още през месец юли. Там течът бил отстранен. Инж. Атанасов отрече да са постъпвали някакви сигнали от блок 15 през последният месец. Дали телефоният разговор се приема за подаден сигнал, не можем да преценим. Факт е обаче, че веднага след обаждането ни от ВиК са изпратили екип на място, който е констатирал, че има авария и е започнал работа по отстраняването й. Ако и това бъде свършено, на ж.к. Невястата ще си отдъхнат - хем ще си ползват мазетата по предназначение, хем няма да се пилее питейната вода.
Орлин КИСЬОВ  

ЕКСЗАМ. НА ДОРА НЕ БИЛ РЕШИЛ КОГО ДА ПОДКРЕПИ

* 4 години Костадин Василев стоя в общинската власт на Смолян, сега напомня, че участвал в управлението и при друга конфигурация

Част от листата за общински съветници - от ляво на дясно Петър Кадиев, Стоян Иванов, Костадин Василев, Албен Хубенов, Сафедин Чикуртев.
 Заместник на кмета Дора Янкова - земеделецът Костадин Василев, не бил решил кого да подкрепи, ако се стигне до балотаж.
Ще преценим при какви условия и кого да подкрепим като центристка партия, аз съм участвал и в друго управление, и сега е въпросът да се докажа като експерт, заяви той, но не каза по какво е експерт. Така обаче намекна и за времето от кметуването на синия Данчо Киряков, при който пак от квотата на земеделците той бе секретар на Община Смолян. Сега обаче Василев играе за кмет и е водач на листата от земеделците на Стефан Личев. А вчера обяви публично кои са хората в нея.
Главната ни цел е Смолян, заяви още общинарят, който изкара този мандат като коалиционен партньор на БСП-кмета Дора Янкова чрез двамата си досегашни общински съветници в ОбС.
Сред главните му приоритети е безработицата, която ще бори със създаване на добри условия за частния бизнес. Проектът “Перелик”, за който съм стоял като общински съветник и стоя сега, ще открие до 10 хил. работни места, напомни пък вторият човек в листата му - синият Стоян Иванов. Проектите за пунктовете Горна Арда-Паранести и Рудозем-Елидже са също част от възможностите за отваряне на региона, коментираха още хората на Василев. А той самият видя решаването на проблема с бездомните кучета в отварянето на приют, в който да се гледат. Това обаче ще струва доста пари на данъкоплатците, вметна сам Василев, който представи и своите кандидати за кметове на населени места в общината.
Анета ТОДОРОВА                

събота, 24 септември 2011 г.

БАБА ШИНА ЗАТВОРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ЦИКЪЛ

ЧЕТВЪРТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА

* Багри и плетива са си дали невероятна среща, изплетени от душата на смолянчанка


 Четвърта самостоятелна изложба от плетива и ръкоделия подреди вчера 81-а годишната Шинка Терзийска в пенсионерски клуб “Смоляни”в Смолян. С изложбата се поставя начало на тържествата по повод 1-ви октомври - “Ден на възрастните хора”, похвалиха проявата нейни връстници.
Не пия, не пуша и не обичам клюки, това ми е животът, показва Шинка ръкоделията, минали през чевръстите й пръсти. Карета, възглавнички, одеала, пана, родопски чанти и черги, тъкани на стан са изложени в Клуба на пенсионера срещу офиса на “Пощенска банка”. Имам хурка с вълна, но няма място, за да я покажа и нея, казва баба Шинка, която на практика е затворила производствения цикъл на вълната - през хурката до стана.
Голямо впечатление направиха и изделията й: кошнички, панерки и декоративни пана, изработени от “отпадък” - найлонови торбички. Домакинята на изложбата беше приготвила и богата почерпка с родопски специалитети и десерти, а всеки гост на изложбата бе посрещан на вратата с мед и пита.
Бог, когато даде на човек някаква дарба, трябва да я покаже, сочи философията си баба Шинка.
Орлин КИСЬОВ

125 441 ЛВ. ИЗЛЕЗЕ ДОБАВКАТА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В СМОЛЯНСКО

* 8 462 от региона вземат между 10 и 45 лв. отгоре като вдовци, не получават такива добавки обаче пожелалите наследствена пенсия

Атанас Луднев

 

 Близо 125 441 лв. излезе през месец септември общата сума от 6.5% увеличение на вдовишките добавки, които се дават на пенсионерите в Смолянско. 8 462 човека от региона имат право на средствата по чл. 84. Или това са повече от една четвърт от пенсионерите, които в Смолянско наброяват 36 921, уточни шефът на РУСО Атанас Луднев.
И вместо досегашните 20% от пенсията на починалия съпруг, хората вече получават по 26.5%. Но тъй като основата за всеки е различна, то и добавката е различна. Съпрузите, чиято половинка е имала максимална пенсия от 700 лв., сега вземат добавка от 185.50 лв., докато при 20% са вземали 140 лв. Или скокът при тях е максималният - от 45 лв., докато при останалите, които са с минимални пенсии, е над 10 лв., съпоставят от РУСО-Смолян.
Недостатък на добавката е, че не е социално диференцирана, за да могат най-слабите слоеве да се подкрепят, а се дава процентно от пенсията. Право пък на добавката нямат онези, които получават наследствена пенсия. Или са приели да вземат 50% от пенсията на починалия си съпруг, вместо личната си - като по-изгоден вариант, позволен от закона.
Общата сума пък на изплатените през септември месец пенсии възлиза на 9 606 973.29 лв.
Анета ТОДОРОВА

МИЛИОННИЯТ ПЪТНИК МИНА ГКПП ЗЛАТОГРАД

*Пунктът е трети в страната по интензитет

Милионният пътник (в средата) получи сувенир със символа на Златоград, вляво е комисар Тодор Георгиев.

Мъж от рудоземското село Елховец е милионният пътник, който минава през откритото на 15 януари миналата година ГКПП-Златоград. Пътуващият за Ксанти в 15.30 часа вчера Евгени Устов е късметлията. Той бе във возилото на гръцки гражданин, който пък е милион и първият, отчетоха от пункта.
Той е един от най-натоварените и в сравнение с другия туристически пункт в страната - Ивайловград, е с доста по-голям трафик, заяви вчера комисар Тодор Георгиев, шеф на РД “Гранична полиция”, която отговаря за южната ни полоса с Гърция. След Кулата и Ново село, Златоградското ГКПП е с най-голям интензитет на движение. И въпреки, че има какво да се желае по отношение на инфраструктурата в това направление, може да отбележим, че за чест на шофьорите и контролните органи няма нито едно тежко ПТП в тази отсечка от пътя. Това ще рече, че са много внимателни водачите, отбеляза комисар Георгиев.   
Трафикът е от леки автомобили и микробуси. Гранично - паспортно визовия контрол се осъществява съвместно с гръцката полиция, на принципа “Контрол на едно спиране”, а най-големият пътникопоток е през летните месеци и в празнични, и почивни дни.
В празничните дни, по случай деня на Съединението на България - 6 септември, през ГКПП - Златоград, са преминали приблизително 26 000 лица и 7 000 автомобила. Най-голямото натоварване за граничните полицаи е било на 04.09.2011, когато в двете посоки са преминали 8998 лица и 2250 превозни средства. Спрямо миналогодишния летен сезон има 20% скок на натовареността, уточни комисар Георгиев. 
Неговите хора очакват и през предстоящите празнични и почивни дни трафикът през българо-гръцката граница да е интензивен. Създадена е организация за бързото обработване на преминаващите граждани през всички пунктове с Гърция, отбелязват още от полицията.
Ани ЛЮБЕНОВА

КИТАЙСКАТА СТЕНА БИЛА ПРАВЕНА СРЕЩУ НАС - БЪЛГАРИТЕ

Гостите от “Обединени българи” в кметството при Дора Янкова и Иван Апостолов
Великата китайска стена е правена срещу древните български племена. Това обясни в Смолян на среща с кмета Дора Янкова акад. Сергей Иванов, представител на Организация “Обединени българи”, която прави “Българиада 2011" у нас. Той поясни, че в нея участват 13 души от Казан и районите на Волжка България. Целта на организацията и форума е да проучват и изследват произхода на българския род, неговото разпространение по света, както и да откриват и регистрират наследниците на древната велика държава. По думите на учения, на изток от България, в района на Волжка България, Татаристан, дори Китай, има около 40 млн. българи.
Сега има множество дружества и организации на българите в различните азиатски и европейски страни, които издават научна литература и изследват историята, подчерта акад. Иванов, който заедно с доц. Рустан Абиев от университета в руския град Казан, и Тагер Албулгари - представител на Волжка България, се запознаха с председателя на ОбС в Смолян Иван Апостолов, секретаря Петър Харадинов и екипа на кмета.
В Уляновска област дори издават списание “Булгар тайм”. Готовност за общи проекти в изследването на родовата памет и културата изрази пред гостите градоначалничката Янкова. И подчерта, че българските Родопи са планина, в която са съхранени уникални традиции и разбирателство, пример за мирно съжителство.

четвъртък, 22 септември 2011 г.

ПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ, ЛИСТА и ПРЕЗИДЕНТ - С ЕДИН НОМЕР

НА ДВОЙНИЯ ВОТ

 * С различни номерца са местни коалиции и инициативни комитети * Най-желан постът в Неделино - 9 кандидати, най-малка натискация за Баните - двама

Зам. председателят на ОИК Слави Чаушев тегли вчера имената на партиите, а Христо Балабанов номер, така те формираха бюлетина 22 за Обединени земеделци.
  Партийните кандидати за кмет, листа за съветници и президент се оказаха с един номер - за да няма объркване на електората. Според жребия, който се разигра в ЦИК във вторник, под номер 2 ще се гласува за кандидатите на ГЕРБ, 4 е Съюз на десните сили, в които влизат СДС, Обединени земеделци, ДП, “Гергьовден”, ССД, БДС “Радикали” и БДФ, под номер 7 е ДПС, с 8 е БСП, а с 9 - АТАКА, под номер 13 са БЗНС, с 14 са РЗС, а със 17 ВМРО-БНД. ДСБ-то на Костов е под №11, Алексей Петров е под номер 12.       
Със същите номера ще трябва да играят и кандидатите им по места, които отиват на кметския вот. Сиреч за кандидат-президентската двойка на БСП Ивайло Калфин и Стефан Данаилов ще се гласува с номер 8, със същия номер е и бюлетината на кандидата за кметът на Смолян досегашният градоначалник Дора Янкова. С този номер се гласува и за листата на БСП за общински съветници, както и за кметовете на населени места в общината, поясни председателят на комисията адвокат Татяна Михайлова. Лично тя изтегли вчера имената на двама от членовете на комисията, които да дърпат номерца от 22 номер нагоре за местни партии и коалиции, а секретарят на ОИК Росица Генчева водеше стриктно протокол.
25 номер се падна на “Синята коалиция”, регистрирана на местно ниво в Смолян. Инициативният комитет за издигане на Димитър Кисьов е под номер 26. ПП “Комунистическа партия на България” е с номер 23. С номер 30 е ПП “Движение за европейска интеграция”, ПП “Движение за социален хуманизъм” е под номер 28. С 27 е Коалиция “Заедно за Смолян”. С номер 31 е ПП “Лидер”, а с 22 ПП ”Обединени земеделци”. Под номер 29 е ПП “НДСВ”, с 32 в бюлетината ще е ПП ”Партия на българските комунисти”. С 24 е Инициативният комитет за издигане на Десислава Балевска. Инициативен комитет за издигане на кмет на село Момчиловци - Мария Никова, е с номер 34, а Инициативният комитет за издигане на кмет на село Широка лъка - Анастас Стоев, е под номер 33. Или Смолян има 16 листи за общински съветници и два инициативни комитете за независими съветници, както и 7 кандидати за кмет на общината. Това са: Дора Янкова от БСП, Павел Петров от РЗС, адв. Бойко Младенов от ДПС, Димитър Трендафилов от “Лидер”, Костадин Василев - от “Заедно за Смолян”, Николай Мелемов от ГЕРБ и Зарко Маринов от Синята коалиция.
7 кандидати има и за кметуването в Девин - освен настоящият кмет инж. Здравко Василев - от ДПС, за поста се борят бившите градоначалници Юлиян Семчев от ГЕРБ и Федя Лазарев,от РЗС е Живко Чепишев, а Цветалин Пенков от Обединени за общината. Съби Кафеджиев е сменил боята и сега е от Атака, а бившият зам.министър от партията на Доган - Васил Войнов, сега е от ЕНП.
6 са претендентите за кметския стол в Борино - освен досегашният кмет инж. Октай Алиев, тук сили ще мерят: Мустафа Таир от “Бъдеще за Борино”, Али Валиев - Синята коалиция, но и ОДС си има човек - Димитър Арнаудов, Здравко Пашов Атака и Джамал Асанов от ГЕРБ. Само кметсвото в Баните не е толкова привлекателно - двама са претендентите за него - Велин Фиданов - от ГЕРБ и Райчо Данаилов, който е с коалиция. 6 са мераклиите за градоначалническия пост в Рудозем. Освен настоящият кмет Николай Бояджиев - от ГЕРБ, тук сили ще мерят Стефан Хубчев от БСП, Зарко Дурев-ВМРО-НИЕ,Румен Пехливанов - от коалиция с ДПС, Самир Дурев от РЗС и Хайри Делихусев-“Лидер”. 4 са претендентите и от Златоград - екскметът Младен Чаушев от “Заедно за Община Златоград”, Минка Салагьорова от Национален фронт за спасение на България, Христо Чипчев от Атака и досегашния кмет Мирослав Янчев - от ГЕРБ.
7 са и кандидатите за Чепеларе - настоящият кмет Георги Попов от БСП, от Обединените земеделци е бившият зам.-кмет Атанас Поповски, досегашният управник на Забърдо Валентин Черпоков е от ВМРО-БНД, бившия кмет на Чепеларе - Тодор Бозуков, е от ГЕРБ. СДС си има кандидат- Стефан Янков, а за Атака е Борислав Киряков, ДПС залага наАндон Великов.
За Мадан излизат 5 кандидати: Митко Петагов - НДСВ, подкрепян в листата от досегашния кмет Атанас Иванов, Синята коалиция издига д-р Хасан Хаджиев, ГЕРБ е зад Расим Кехайов, Фахри Моллаисенов е от ДПС, а БСП излиза с Мария Близнакова.                
За Доспат мераклиите са също 5 - Пламен Станоев от РЗС, екскметът Красимир Долев от НДСВ, Росица Бумбова- от БСП, Пламен Айвазов от ДПС и променилият цвета Антим Пържанов - сега от ГЕРБ.
Най-голяма е битката за управлението на Неделино - 9 искат стола на градоначалника. Бившият кмет Стоян Беширов - сега от Българска социалдемократическа партия, Боян Кехайов- инициативен комитет, същото е и за Ясен Тодоров, и за Здравко Дуганов, Христо Петров е от “Лидер”, Деян Ръжев е от ОДС, Стоян Минчев - Обединена социалдемокрация, Сашо Бабачев - БСП.
Орлин КИСЬОВ

МЕРАКЪТ НЕ Е СПОРЕД ГОЛЕМИНАТА

Меракът никога не е бил според големината. Правилото важи не само за секса, а и за избори. Защо едно малко Неделино, което нито има извори за балнеология, нито планина - за ски, има 9 претенденти за кмет? Бюджетът му е по-скромен от портфейла на една банкерка, да не говорим за бордаджийка в държавна фирма, като военното интендантство. Това обаче не пречи на местните люде да атакуват кметския стол и да държат на него.
Виж, в Баните алтернативата е само една - Велин Фиданов, щото Райчоданаиловия филм вече сме го гледали, а общината върви към свършек. Не и личните позиции на бившия управник, обаче.
Днес - в Деня на независимостта, дано се сетим, че не е само почивен ден. А празникът има цена и тя се плаща през десетилетията различно. Но винаги от народа и никога от управниците. Затова като тръгне към урните - да си отваря очите и да избира поне по-близък до чергата си вожд, иначе лошо!

ГЕРБ ВРЪЩА НЕПОНОСИМОСТТА ОТ ВРЕМЕТО НА КИРЯКОВ

РЕВАНШИЗЪМ

 * Бойкотира заседанието на ОбС преди да се избeрe временен кмет на Смолян и да се гласуват средства по проекти от еврофондовете

 На последното 48-мо заседание на ОбС в Смолян общинските съветници от ГЕРБ бойкотираха вземането на решения и демонстративно напуснаха общината. Което накара адвокат Милко Гавазов да припомни “едни позабравени времена, преди мандата от 2003-та г. Вие всички добре знаете, че тогава кмет на общината беше Данчо Киряков, мнозинството тогава непрекъснато създаваше и акумулираше напрежение в ОбС, саботира работата на ОбС дори чрез извиване на ръце и по начина, по който се прави днес.
Този, същият човек е председател на изборния щаб на Политическа партия ГЕРБ, кандидат №1 в листата за съветници”, направи паралел социалистът. И накара всеки да си стори извода какво общинско управление иска - “да върнем онези времена или да продължим конструктивната политика за съвместно сътрудничество, независимо от политическите ни различия, защото тук в залата има хора с много различни политически интереси, политически възгледи, но обединени само и единствено от грижата да се развива община Смолян, да се помага на населението от общината”, заяви Гавазов. И подчерта, че изявлението му е като ръководител на групата коалиция БСП - ЗНС в общината. Той не пропусна да обяви, че за първи път от началото на мандата досега група съветници бойкотира работата на ОбС, за да извлече политически дивиденти. И то при 25 точки дневен ред за вземане на решения, касаещи граждани, за усвояване на евросредства и избиране на временно изпълняващ длъжността кмет, тъй като настоящият излиза в отпуск поради изборите.
Стълкновението с ГЕРБ обаче стана още в началото на заседанието, когато председателят на групата им общински съветници Филип Топов поиска промяна в точките - отчета на кмета и на председателя на ОбС да станели в налотото, а не в края на заседанието. Той дори подметна, че вече такива отчети кметът Янкова и председателят Апостолов правели из читалища и квартали, но не и пред ОбС.
На което получи отговор от Милко Гавазов, че кметът и ОбС-председателят са в правото си както и всеки общински съветник да излезе очи в очи с хората и да кажат “аз това съм свършил, това не съм свършил”. И дори похвали градоначалничката, че намери време да се срещне с избирателите, за да чуе техните оценки в първо лице.
Прочетох, че сме приели еди колко си решения, еди колко си изпълнени, аз бих попитал - защо останалите решения не са изпълнени? - заяви направо Филип Топов. Което пък накара колегата му в ОбС Стоян Иванов да попита защо предния ден в комисията по законност нямало никой от ГЕРБ - вероятно защото там няма кой да ги снима, а на днешното заседание, което се излъчва по кабеларките, си правят пиар-акция. Министър председателят - вашият лидер, казва “ако ме ядосате, ще направя на инат”, по тази схема ли трябва да работим и тук, попита Иванов. И поиска заседанието да върви по дневния ред.
Преди точка 3-та обаче, която засяга схемата на газификацията на Смолян, ГЕРБ поискаха 5 минути почивка и след нея в сесийната зала се върна само председателят на групата им, за да обяви, че няма да участват в заседанието, защото се нарушавал правилникът. А и без тяхно участие щели да бъдат приети.
От тук нататък по всички точки щеше да изпаднем в едно политиканстване, едно търсене на политически дивиденти, да се губи нашето време и времето на слушателите. Това заяви Топов - нещо, което не се връзва с факта, че съпартийците му отново ще търсят подкрепата на хората, за да станат пак общински съветници.
Последна снимка на ОбС-Смолян мандат 2007-2011, минути преди да се разрази буреносния скандал и ГЕРБ-съветниците да напуснат заседанието.
На косъм мина изборът на временен кмет. Румяна Янчевска набра 15 гласа “за”, но получи 2 “против” - на Димитър Палагачев и Георги Василев. Временен кмет имат селата Арда - Васка Пеева, Виево - Карамфилка Узунска, Влахово - Минка Аянска, а Нина Караданова освен Славеино пое времено  и Кутела. Захаринка Узунова ще управлява до изборите село Могилица, а Сийка Радичева - село Момчиловци. В Петково временен кмет е Калинка Милева, а в Смилян - Сийка Кехайова. За заместник на Явор Говедаров в Търън бе избрана Аделина Карова.
На заседанието смолянчани успяха да чуят доста прочувствен отчет от кмета Дора Янкова, чието мото винаги е било добруването на съгражданите й. Отчет направи и ОбС-председателят Иван Апостолов.
Орлин КИСЬОВ    

сряда, 21 септември 2011 г.

ИСТОРИЯТА С БОКЛУКА МОЖЕ ДА ПОДМИНЕ СТОЛИЧНАТА, МАДАН ПРЕД ЕКОКАТАСТРИФА

 * ОбС предизборно отряза Общината си от 5 630 764.лв. за клетка и стопански двор на сметището, които щяха да отворят и над 54 работни места 

* Мнозинството няма обяснение защо отказа преобразуването на терена в публична общинска собственост, а държавата пари не дава без този документ 

* Депото е пълно, с мъка ще изкара до Нова година, а след това?

 Мадан е пред екокатастрофа заради препълненото с боклуци депо, което с мъка ще поеме отпадъка до нова година. А от там насетне не е ясно къде ще се кара сметта на 3 общини - Мадан, Златоград и Неделино, тъй като то е регионално.
На последното си заседание мнозинството в ОбС с лека ръка отряза Общината от проект за 5 млн. 630 764 лв. Парите са безвъзмездна помощ, договорени по линия на ПУДОС да влязат в Мадан за разширяване на сметището, заяви все още невярващ на отказа на общинските съветници кметът Атанас Иванов. От тях се искаше само промяна на собствеността върху терена - от частна да стане публична, каквото е изискването на държавата, за да влага средства.
Жалкото е, че прът в колелата на Общината слагат кандидати за кметове, които искат народния глас, за да управляват от негово име Мадан. Фахри Моллаисенов е кандидатът на ДПС, а Расим Кехайов - е човекът на ГЕРБ. Всички останали без един - Мехмед Ушев, са в нови листи и пак ще играят на изборите, дори тези, които досега са били независими като Росен Шемширов и Филип Чукалов, са не подкрепят сега проекта с гласуване на ПУП.-овете, е политическо, разказа огорчен от постъпката на общинарите кметът на Мадан Атанас Иванов. Само 4 общински съветника подкрепиха докладната ми - Милко Балиев и Юлиян Дичев - от Коалиция за развитие на Община Мадан и Зейди Карасули и Васко Кюлевчиев от БСП, заяви градоначалникът. Останалите били "въздържали се", един е "против", има и 2-ма отсъствали.
Целият проект е за 15 млн.лв. за изграждане на 5 клетки. Едва сега обаче имаме одобрение за изграждане на първа клетка и стопански двор, затова и сумата е съответно над 5 млн. лв. Останалите ще идват поетапно, обясни инж. конструкторът Виолета Гочева, която е директор на дирекция "Архитектура, строителство и устройство на територията".
Едва преди дни дойде решение от ПУДОС за 3-те ПУП-а, на депото, за които искаме разрешение от ОбС да се преобразуват. Това е 4 годишен труд на специалисти, върху който се сложи кръст, тъй като аз като доректор на дирекцията в Общината гарантирах пред управляващият орган в МОСВ, че ще представим веднага документите включително и акта за собственост, за да ни отпуснат средствата, които са за тази бюджетна година. И не е ясно дали догодина отново биха ги отпуснали, тъй като такива депа в страната има 54.
Странно е, че бившият кмет на Мадан г-н Гаджев не вдигна ръка "за", тъй като по негово време са стартирали част от нещата около сметището, припомни инж. Гочева.
Никой не даде мотив защо не гласува докладната, заявих на адвокат Керменов, че хората в Мадан няма да са доволни от такова решение, което ощетява Общината, а той ме пита "кои хора", вметна възмутен кметът Атанас Иванов.
Кметът Иванов и част от администрацията, работила по проекта
 Според общината от 1998 г. досега в депото са инвестирани близо 6 млн. лв., а заради разширяването му "Горубсо" получи през 2009 г. към 13 хил.лв. за стар отвал, който не би могъл да се ползва за нищо. Парите са от общинския бюджет на Мадан, а и от останалите две общини - Златоград и Неделино.
В същото време с новия проект, по който ще се изгражда нова клетка и стопански двор с гараж, работилница за поправка на автомобили и др. съоръжения за нормалното функциониране на депото, за идните 2 г. щяха да се отворят нови работни места. 54 са за клетката и 90 - за стопанския двор, поясни кметът Иванов.                
Дори операторът на депото - Костадин Кабаджов, който е общински съветник не застана зад това решение. Негова фирма е спечелила депото през 2007 г. и има 10-годишен договор. Попитах го как ще работи като няма място и теренът е изчерпан, а той само се подсмихва, заяви инж. Гочева. Два пъти сме искали от РИОСВ разрешение за временни площадки, но процедурите са много тежки, а и сега няма такива терени за подобно нещо, поясни специалистът.
Наистина е смайващо несъгласието на Кабаджов, който отговаря за обезвреждането на боклука и получава заплащане от 3-те общини на базата на складиран тон, отпадъци, поясни екологът на Общината Юлия Михайлова.
Имаше някакъв макар и малък шанс ОбС да промени решението си - в понеделник или вторник, за да не загубим тези пари, напомни Шинка Янкова. Но после става късно, тъй като кметът излиза в отпуск заради изборите, а само той е упълномощен да обявява обществена поръчка, добави тя.
Областният управител също би могъл да стопира това решение на ОбС, но времето за нова сесия и обявяване на обществени поръчки е кратко, изчисляват в Мадан възможността да спасят проекта си, който трябваше вчера да разпишат в ПУДООС. А вместо това подхванаха сага с боклука, която може да подмине софийската, тъй като касае 3 общини.
Картинката на депото изглежда ужасна. Насипаните боклуци си личат, че не им е прилагано никакво третиране, най-малкото пък запръстяване, както изисква проектът. По договор пък спечелилата поръчката фирма, е трябвало да изгради сепарираща инсталация, както обясняват специалисти, но такава не се вижда да има на Маданското сметище. Няма барни с откоси и всеки момент боклуците могат да свлекат надолу и да стигнат чак до пътя.
Анета ТОДОРОВА

ФЕРМЕРЪТ ДИМИТЪР ЧАТАЛБАШЕВ: ЩРАУСИ С ПРЕЗИДЕНТСКО ИМЕ НЯМА, САМО ХАЙТОВ ЗАСЛУЖАВА

* За 50 години унищожиха две неща - армия и земеделие, гневи се бившият офицер, сега пенсионер и обяснява, че субсидиите са смешни и не могат да накарат младите да се хванат със селско стопанство...

* Ромите решават вота, за какво да гласувам, пита родопчанинът 

Димитър Чаталбашев

 Щрауси с президентско име няма да има, заяви преди старта на предизборната кампания първият и най-голям щраусовъд у нас Димитър Чаталбашев. Като християнин той е дал на своите двуметрови питомци повече имена на светци.
Нищо не върви в държавата, искаха да се регистрирам като земеделски производител и да плащам 800 лв. членски внос, за да ми отпуснат субсидия за 200 лв. Това ли е подкрепа за фермера, попита направо щраусовъдът, разочарован че преди две години повярвал на Бойко Борисов и гласувал за него, но земеделието не получило никаква помощ.
Две неща ликвидират за последните 50 г в държавата - армията, защото се страхуват от нея и земеделието, в което не виждат бъдеще. 120 хилядна полиция кого ще охранява, пита Чаталбашев. Ромите ли, които чакат все на помощи и към които е толерантна или нас - българите, които се топим. Младите заради работа бягат навън, а старите измират, оставени на жалки пенсии, обяснява бившият офицер, който до ден днешен милее за българщината. Не случайно портретът на Левски стои на видно място в неговата гостна, построена насред баира край смолянското село Чокманово.
Вече нищо не зависи от нас, ромите решават изборите, за какво да ходя да гласувам, казва позицията си човекът, който заедно със съпругата си Анна повече от 10 г. живее извън Смолян, за да гледа австралийските птици.
Намалил съм ги, едва 20-на ми останаха, няма как да ги гледам, излюпил съм съвсем малко - 15-на пилета, защото и за инкубатор нямам пари, пояснява той. Сега са ми останали Илия и Лазар, а от женските са: Мария - Мара, изброява фермерът светиите, чиито имена е взел. Но има и други имена, взети от живота като - Добра и Невена -младша.
Нито един от кандидатите обаче за държавен глава не заслужава да му давам името на птица. Само Николай Хайтов, си е запазил място в духовната съкровищница на България и може да претендира затова.
Меглена Кунева продаде интересите на България, Европа ни подлъга да влезем в ЕС, но не ни защитава интереса по никакъв начин. Субсидиите в земеделието са направо смешни. Росен Плевнелиев няма как да ме заплени, кандидат на конци е. За останалите да не говоря. Даже за Ламбо- Стефан Данаилов, няма да ида да гласувам, макар коренът му да е от нашия край. Защото не е първи. До там са ни докарали политиците - да не им вярваме. Ние с баба Анна, сме на изживяване, няма какво да чакаме ни от субсидии, ни от фермерство, ще поддържаме огъня, доколкото можем, обяснява родопчанинът. И съжалява, че младите избягаха от селото и от земеделието. Но не го замениха с никакъв друг труд, а търсят чиновничество или чужбина, а държавата се топи.
Анета ТОДОРОВА

USA-БИЗНЕСЪТ ЩЕ ИНВЕСТИРА В ЕКОТУРИЗЪМ И БИОЗЕМЕДЕЛИЕ

СЛЕД ВИЗИТА НА ДЖЕЙМС УОРЛИК

 Американски инвеститори ще дойдат в региона за да видят от близо възможностите за капиталовложения в екотуризъм и биоземеделие. Това заяви вчера в Смолян американският посланик Джеймс Уорлик след като разговаря с кмета Дора Янкова. САЩ беше най-големият инвеститор за българия за 2010 г., защото част от тези средства да не дойдат в Смолян, попита риторично н.пр. той поздрави градоначалничката на Смолян затова, че успешно е уползотворила средствата от ЕС, отпущани по редица защитени от Общината проекти.
Мисля, че всички мчогат да видят резултатите от тези средства в региона, а че кметът на Смолян представлява интересите на хората се вижда по делата й. Независимо от политически различия, тя работи за всички граждани, за да има енвестиции във вашия региона и е един от най-успешноте кметове в страната, даде той отлична оценка за работата на Янкова. И попита защо след като Смолян притежава тази природна красота, има култура, традиции и ценности, не е станал досега център на екотуризма в България. И защо извън София и България, не може да намери такива биопродукти, които дава смолянският край.
Всяка сутрин ям на закуска кисело млако с мед, призна част от нещата с които се глези негово превъзходителство. Не знам обаче от къдзе ми го доставят, но защо в столицата не мога да намеря вашето родопско мляко, попита той. И сам обяви, че ще работи по темата за превръщането на града в център по екотуризъм. А на въпросите дали у нас няма да пострада демокрацията при идващия вот, той отговори с оптимизъм.
САЩ няма позиция кой ще бъде избран, но трябва да се издигат хора с ангажимент към обществото. Колкото до демокрацията - бъдещето й у нас нямало да пострада.          
Като добра домакиня, градоначалничката на Смолян не само подсказа възможностите, с които бизнесът в САЩ би могъл да си сътрудничи с региона. Но и направи подарък на Уорлик, измайсторен от ръцете на родопчани. Каче със сирене - от майстор Минчо и мандрата на Милкана, както и сервиз от мед, кована от устовски майстори получи в дар за спомен от Смолян амбасадорът.  
Лили БЛАЖЕВА

понеделник, 19 септември 2011 г.

ВАДЯТ ДОБРА РЕКОЛТА, ЦЕНАТА НИСКА

ПАК ТРЪГНА БАРТЕРЪТ С КАРТОФИ

 * Земеделските стопани бързат да преварят прасетата, нищо не ги стряска


 Добра реколта на картофите отчитат родопчани, но изкупната им цена е ниска. Едрички са, но изкупвачите дават по 35-40 стотинки за килограм, което е под себестойността на продукта, сподели кметът на Смилян Сафедин Чикуртев. Все още не е започнало масовото вадене на картофите. Най-вероятно хората очакват 4-те почивни дни за 22-ри септември, за да си ги приберат.
Арденци пък избързали, за да не ги изпреварят дивите прасета, както разказва Стилян Узунски. Вече влизаха в царевицата, тъй като ги привлича, ако бяхме изчакали до другата седмица, нищо нямаше да ни оставят, сочи младият мъж. Родопчани коментират, че могат да опазят картофите си от глиганите само с електропастири, макар на пазара да има и вече актуалните репеленти, които гонят дивите зверове. Много хора се подведоха по високата цена на растенията миналата година и масово започнаха да сеят през тази. Миналогодишната стойност обаче се дължеше не толкова на българското производство, а на полското, от там тръгнаха високите цени, тъй като Полша е най-големият производител на картофи в ЕС.
След като тази година продукцията в Европа няма проблеми, цената у нас няма как да скочи, коментират търговци. В същото време има доста засети площи в България и с добър добив, което е показател, че ще има голямо предлагане, а то от своя страна сваля цената.
Дори един от нашумелите хипермаркети пусна български картофи на цена от 0.49 лв. за килограм. Масово от полето идват хора, които карат плодове и зеленчуци за бартер с картофи, коментира традиционната за Смолянско бартерна сделка Узунски. Сега актуално е гроздето, хубав десертен сорт се разменя едно към едно за едри родопски картофи. Родопчани предпочитат да разменят грозде, праскови и сини сливи, за да варят ракия от тях. Зеленчуците по-рядко ти блазнят, тъй като и при нас стават, само че в парници, разказват запознати.
В другия край на Смолянска област родопчани се оплакват от лоша реколта. Кметът на чепеларското село Забърдо Валентин Черпоков заяви, че в неговия район, който от години е традиционен производител на картофи, поради сушата реколтата е слаба. От декар изкарваме по тон и двеста, а при нормална реколта от декар се вадят три, до четири тона, казва Черпоков. В Забърдо допреди 6 години хората обработваха 5 000 дка с картофи, но сега са намалили площите на 130 дка, от които 90 дка. са на фамилията на Черпоков, разказва управникът. В планината себестойността на килограм картофи излиза 40-45 стотинки, а изкупвачите дават по 30-35 ст. за кило, т.е. дори под себесттойността, което кара забърдовци да сеят вече само за лична употреба.
Любен Любенов

ЛЕВИТЕ ИЗЛИЗАТ С ШИРОКА ПЛАТФОРМА

Леви ще ще излязат с широка платформа в Смолян на тези местни избори. В момента в нашата листа имаме политическо решение да участваме заедно с Политическо движение “Социалдемократи”. Комунистическата партия ще подкрепя кмета, но ще си има своя листа за съветници. Подкрепя ни и патриотичната организация “Защита”, както и новата партия “Национален фронт за спасение на България” - това е патриотична формация, по-радикална, но има нужда и от такива. Приех подкрепата им, а председател на партията е собственикът на телевизия СКАТ Валери Симеонов, заяви кметът Дора Янкова днес преди регистрацията на листата за общински съветници на БСП. В досегашния мандат партията на градоначалничката е вкарала 13 съветника, но управлява коалиционно със земеделците, които имат 2 съветника. По споразумение Земеделският съюз на Личев получи и зам.-кметско място, което заема зам.-кметът Костадин Василев. И както казва Янкова, те са социалдемократите на село. Каква ще е бъдещата конфигурация в Смолян, ще покаже бъдещето, което усилено ще се кове следващите 38 дни.
Орлин КИСЬОВ

ПАДНА АКТ ЗА ГРАЖДАНСКА, ШОФЬОРЪТ НЕ ЧУЛ КАТАДЖИИТЕ


ОСТАНАЛ БЕЗ ЗАЩИТА


 Съдът в Златоград отмени акт за липса на “Гражданска отговорност”, тъй като шофьорът бил глух. В края на м. г. към 10.15 часа С.Р.Х. е спрян в Златоград на бул. “България”. Униформените видели, че няма залепен на предното стъкло на автомобила валиден стикер за гражданска отговорност. Те установили, че мъжът няма и документ за платена застраховка. Затова и по Закона за движение по пътищата го глобили. Човекът обаче обжалвал наказателното постановление и в съда дал документ от ЛКК, изддаден от ВМА. На банката пред Темида станало ясно, че С.Р. Х. има практическа глухота и когато го спрели полицаите, не носил слуховата си протеза. При извършване на проверката на катаджиите се наложило да го питат по няколко пъти за това, което проверяват. А той, докато обяснявал, започнал да им вика. Така дори се стигнало до скандал. В действителност мъжът не можел да прецени дори силата на звуковете, които сам произнасял, затова и викал. Той дори не разбрал в какво го обвиняват, затова трябвало да му се назначи тълковник, приели магистратите, докато изслушвали доказателствата по делото. И тъй като глобеният е бил лишен от възможността да разбере какво е нарушението му и да се защити, Районният съд в Златоград с решение от четвъртък му свали глобата.
Ани ЛЮБЕНОВА        

ХАУС ПАРТИ СТЯГАТ В РУДОЗЕМ

 * С него кметът Николай Бояджиев стартира кампанията си за 4-ти мандат

Николай Бояджиев
 Невиждано в региона по рода си Хаус парти ще правят в Рудозем младежите от Сдружение “Младежка Европа” съвместно с кмета на общината Николай Бояджиев. На 23-ти септември вечерта в местността Дигата, където се е намирало хвостохранилище №1 на Рудозем, ще забият едни от най-нашумелите DJ в България. Все още не са ясни имената им, но организаторите се заричат приятно да изненадат младите хора от региона с минимум трима DJ-и. Не е случайно избрано мястото, тъй като е равно и с площ от 180 дка. От сдружението обявиха, че в момента се строи сцената, до която ще бъдат разположени два бара за ледени напитки. За автомобили ще бъде очертан паркинг, за да нямат притеснения за возилата си гостите. С инициативата на младежите ще започне и предизборната кампания на кмета на Рудозем и кандидат за четвърти мандат Николай Бояджиев. Входът за партито е свободен, а организаторите канят всички на купона.
Орлин КИСЬОВ

петък, 16 септември 2011 г.

ДЕЦА РИСУВАТ ПО КОЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

Пред катедралата "Св. Висарион"

Деца рисуват по кола за безопасност на пътя

* От вчера - акция "Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя!"

Гл. инспектор Неделчо Делев (вляво)обяви вчера, че ще направи предписание за такова огледало. На брифинга вчера в ОДП освен накалника на пътна полиция присъстваха: комисар Кирил Хаджихристев, шефът на Охранителна полиция Тодор Петров и говорителят на полицейската дирекция Добринка Ангелиева.
Деца ще рисуват по кола заради безопасност на пътя. Атракцията е предвидена за събота, малко след първия учебен ден. В 17 часа пред църквата "Св. Висарион" сме организирали съвместно с РЗИ-Смолян и "Чисти сърца" детски празник по безопасност, съобщи вчера шефът на ОДП комисар Кирил Хаджихристев. Возилото е бракувано и ще поеме ролята на интересен пътен указател, който напомня на хлапетата за правилата за движение, тъй като след празника ще бъде поставена на постоянно място. От вчера обаче почна засиленото полицейско присъствие заради акция "Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя!". Инициативата е до края на септември, докато свикнат водачите с щъкащите по улиците деца.
Всички общини имат предписания относно организациите си на движение, инспектирани един път през март и сега, непосредствено преди новата учебна година. 70% от указанията са изпълнени в Смолян, обобщи шефът на Пътна полиция гл. инспектор Неделчо Делев. От вчера пък Общината в областния град е предприела мерки по възстановяване на хоризонталната маркировка и до края на седмицата тя ще бъде готова. Заради подмяната на ВиК-инсталацията, върху изкопите има нов асфалт, който заличи съществуващата маркировка.
Оказва се, че голяма част от водачите не знаят, че предупредителните знаци за пешеходна пътека, също осигуряват предимство на пешеходците и не ги спазват, заяви комисар Хаджихристев.
Спрелите по протежението на ул. "Кап. Петко войвода" автомобили ежедневно препятстват видимостта на автомобилите, излизащи от паркинга на мястото на изгорелия техникум в Смолян. Не малко катастрофи са станали на кръстовището за последните 2 години и едно огледало би осигурило нормална видимост на излизащите на главния път автомобили, които рискуват някой движещ се с предимство да ги забърше от раз.
Според изнесените от КАТ данни само през тази лятна ваканция има пострадали 5 деца до 17 г. - едно като водач, въпреки че няма навършени 18 г. за шофьорска книжка, 1 като пътник и двама като пешеходци. За съпоставка през миналогодишната лятна ваканция 8 са пострадалите деца. Отново едно зад волана, 4 като пътници и 3 като пешеходци. Ваканцията е по-рискова за малчуганите от учебната година, но и през последната има пострадали 6 деца, така че функцията на водачите е да ги пазят на пътя, колкото и да е изтъркан този лозунг.
Анета ТОДОРОВА