сряда, 31 октомври 2012 г.

САГАТА С ДЕПОТО ОЩЕ ВИСИ ОТКРИТА

* Толкова му отбирал ексшефът на ОбС в Мадан, коментират очевидци, едва пъти се налага смяна на собствеността на имота

По проект от 1998 г. съществуващото депо за твърди битови отпадъци в Мадан е създадено да обслужва само Маданска община за срок от 25 години, като началото е 2003 г. Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (ПМС 49
от 11. 12. 2002 г) от месец юли 2006 г., депото вече е регионално. В резултат на завишената експлоатация в периода 2006 - 2009 г. трите етапа, с общ обем 133 х. м3, са запълнени.
За да предотврати евентуален екологичен проблем, още през 2008 г. Община Мадан успешно кандидатства с проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за разширение на регионалното депо и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино” по ОП “Околна среда 2007 - 2013 г”. Проектът на стойност 512 335, 32 лв., е финансиран, изпълнен и верифициран без забележки от управляващия орган. През декември 2009 г. е внесено Заявление в ПУДООС за безвъзмездното му финансиране. А разработката предвижда 25-годишна експлоатация.
Одисеята на разширението на РД за ТБО не свършва тук. Измененията на Закона за управление на отпадъците от м. август 2010 г., залегнали в чл.71, налагат ново разпределение на средствата от републиканския бюджет, ПУДООС и ЕФРР в тази област. Става ясно, че проектът на Мадан ще бъде финансиран, но се налага преработка за поетапно изпълнение. В началото на 2011 г. в ПУДООС е внесено ново заявление за безвъзмездно финансиране на вече преработения проект - първа фаза, една технологична клетка, от общо пет, с капацитет 5-7 години и необходимите сгради и съоръжения и съпътстваща инфраструктура.
След всичко това се прави още една актуализация, чието изпълнение цели депониране най-малко една година до започване и изпълнение на основното изпълнение. Това е “четвърти етап - актуализация”. Реализирана е безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за 220 775 лв. /Протокол на УС на ПУДООС от 30.07.2010 г./. Осигурен е допълнителен обем 16 100 м3. Обектът е въведен в експлоатация с разрешение за ползване № ДК - 07 - ЮЦР - 198 от 08.12.2010 г. на държавна приемателна комисия.
И най-накрая, съгласно Решение от 22.08. 2011 г. с протокол № 3 на УС на ПУДООС за реализиране на проекта за разширение на РДТБО - Мадан (последна преработка), е отпусната безвъзмездна финансова помощ - 5 630 764 лв. (писмо с изх.№ ДТБО – 900 326 от 31.08.2011 г. на изпълнителния директор на ПУДООС).
Сагата обаче не свършва - журналистическото разследване няма да е пълно, ако не излезе наяве и политическата страна на феномена РД ТБО - Мадан. Тя се отнася до промяната на собствеността на земята, върху която ще се доизгражда съоръжението. Въпросът не е маловажен, защото от подхода на различните властимащи субекти към неговото решаване, зависи колко пари от данъкоплатците на 3-те общини ще бъдат похарчени.
През декември 2006 г. под ръководството на председателя Хайри Садъков се приема решение № 379, с което придобилото статут на регионално депо Мадан, от публична общинска собственост става частна общинска собственост. Странно защо според тогавашните управници, то е престанало да изпълнява предназначението си по чл.3, ал. 2 от Закона за общинската собственост за трайно задоволяване на обществените потребности от регионално значение. Три години по-късно, врътката е обратна - през септември 2011 г. в ОбС постъпва докладна записка за промяна на собствеността на депото от частна отново в публична общинска. Мотивите са, че без такова преобразуване, без да се приеме това решение, ще спре осигуреното само преди месец финасиране. Един от мотивите, за да се снижи стойността на капиталовите разходи, е последващите действия около строителството да се синхронизират с влезлия в сила на 09. 04. 2011 г. нов Закон за горите. Според чл. 78, ал. 4, т. 2 промяната на предназначението се извършва безвъзмездно, ако имотът е публична общинска собственост и е от първостепенно регионално значение. Ако не се извърши процедурата по промяната, ще трябва да се платят още 18 900 лв. “На майтап”, “на инат”, или просто по политически причини - края на мандата на кмета Атанас Иванов е, но е факт, че такова решение не се приема. Само четирима от общинските съветници гласуват “за” - В. Кюлевчиев, З. Карасули, М. Молайсенов и С. Бендеров.
Настоящият кмет Фахри Молайсенов и доскорошният председател на ОбС Хайри Садъков са сред гласувалите “въздържал се” и предложението отпада, т. е. не се приема промяната на собствеността на депото, за което и “Родопи ВЕСТ” тогава своевременно писа. И ребром постави въпроса, че депото препликва, а осигурените пари не могат да се усвоят.
В интервю пред медията от 1-2 декември 2011 г. кметът Молайсенов твърди, че гласуването не било необходимо - “виждам, че е можело и без това решение на ОбС”. Защо тогава впоследствие, той внася в заседание на ОбС искане за точно такова становище за преобразуване на собствеността на същото РДТБО? - се питат общински съветници.
От 22 август 2011 г. досега са изминали повече от 14 месеца. Регионалното депо за твърди битови отпадъци - Мадан, отдавна е изчерпало капацитета си. И в момента там се депонира “на магия”, за което “Родопи ВЕСТ” алармира още преди месец. А местните хора питат защо не върви проектът при осигурени в условията на криза пари. А градоначалникът Молайсенов отправя, според тях, некоректни обвинения за “излизане на нови бомби всеки ден”, поставя под съмнение качествата на проекта и “осигуряването” на вече ясни средства. Всичко това излиза наяве в медиите и на заседания на ОбС. А запознати коментират, че той вероятно бърка документацията за избор на изпълнител с инвестиционен и кандидатстващ проект. Нека кадърните хора до него” да му обяснят, че тази документация не е сред критериите за финансиране. И макар че новите правила за избор на изпълнител да са подготвени от негов екип за трети пореден път, явно че те не са съобразени с изискванията, защото е факт, че вече за втори път се обжалва процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията. А в Мадан се притесняват, че докато кметът се оплаква от спирането на процедурите, времето върви и депото е пред “затваряне”. Ако това стане, скачат разходите за извозване и депониране на отпадъците я в Смолян, я в Кърджали. Явно, че има разминаване между намеренията на кмета и това, което се случва не само с депото, а и с други проекти, коментират маданчани. И питат кой ще носи отговорност за приближаващата екологична ситуация - тези, които осигуриха много необходимия проект и неговото финансиране, или тези, които не могат да създадат организация за усвояване на средствата и създаване на необходимите условия за нормално събиране, извозване и депониране.
Според запознати операторът на регионалното депо, фирмата на Кабаджов, вече се затруднява да депонира, защото това се извършва извън специалното фолио, с което се покрива площта под отпадъците по специална технология. Това пък води след себе си до осигуряване на допълнителни средства при евентуалното разширение, защото отпадъците, които не са на място, трябва да се предепонират. А на територията на депото няма такива свободни площи. Въпросите са много, но е ясно, че отговорността е на един - кметът е този, който трябва да създаде организация за ликвидиране на проблема, който чука на вратите на три общини и може да избухне току преди Нова година.
НИКОЛАЙ НИКОДИМОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар