вторник, 24 януари 2012 г.

25% ОТ ФИРМИТЕ НА ЗАГУБА, 17% - НА НУЛА

* Губещи са малките предприятия, 92% от фирмите са с персонал до 9 души

С обща загуба от 72 млн. лева са приключили 2010 г. 1 354 фирми от Смолянска област или 25.3% от фирмите. С нулев финансов резултат пък са 17.7% или 948 фирми. На печалба обаче са 57% или 3 057 предприятия и фирми с общ положителен резултат - 77 млн. лева, сочат данните на Териториално стистическо бюро, оповестени в петък.
Най-печеливши са средните предприятия, в които заетите лица са от 50 до 249. Реализираният от тях краен финансов резултат е печалба в размер на 16 млн. лева.
Най-губещи са малките предприятия със заети лица от 10 до 49, в които е реализирана загуба - краен финансов резултат в размер на 11 млн. лева.
В групата на микропредприятията (до 9 заети лица) реализираната печалба е в размер на 1 млн. лева, а в групата на големите предприятия (с над 250 заети лица) е реализирана загуба - 1 млн. лева.
Предприятията и фирмите в област Смолян са продали стоки и са извършили услуги за 1 017 млн. лeва. В сравнение с предходната година те са по-малко със 195 млн.лева или с 16%.
За 2010 г. в ТСБ-Смолян, са представили годишен счетоводен отчет 5 359 предприятия и фирми (нефинансов сектор), намалението спрямо предходната година е със 116 фирми, сиреч с толкова са се стопили фирмите в региона.
42.4% от реализираните в областта нетни приходи от продажби са от икономическа дейност ”Преработваща промишленост”. В дейност “Търговия: ремонт на автомобили и мотоциклети” са реализирани 24% от приходите, а в дейност “Строителство” - 8.7 %.
Произведената продукция в област Смолян за 2010 г. е 821 млн. лева. Намалението спрямо 2009 год. е със 179 млн. лева или с 18%.
”Преработваща промишленост” дава 52% от брутната продукция, 11.3% е относителният дял продукцията от “Строителство”, 7% от “Транспорт, складиране и пощи” и в дейност “Търговия: ремонт на автомобили и мотоциклети” - 6%.
Дребният бизнес, развиван от предприятията с не повече от 9 души, е в основата на нефинансовия сектор на областната икономика. На него принадлежи преимущественият дял от 92.2% от всички нефинансови предприятия през 2010 г. Фирмите с 10 до 49 заети, или т.нар. малки фирми са само 6.5%, средните, с персонал между 50 и 249 заети - 1.1% и големите с над 250 заети - 0.2%.
Данните за 2010 год. са предварителни, след проверка, която ще се завърши до есента, ще бъдат обявени и официалните стойности, уточняват статистици.

Няма коментари:

Публикуване на коментар